Tải 10 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Quốc Tế Chọn lọc

 

Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế

 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
 • MỞ ĐẦU
 • Tính cấp thiết
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Kết cấu của đề tài
 • CHƯƠNG 1TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY LUẬT TNHH MTV KHỞI MINH
 • 1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
 • 1.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY
 • 1.2.1. Tổ chức nhân sự của công ty
 • 1.2.2. Tình hình thực hiện các hoạt động của công ty
 • 1.2.3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của công ty
 • CHƯƠNG 2. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ
 • 2.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ
 • 2.1.1.Khái niệm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
 • 2.1.2. Đặc điểm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
 • 2.2. VAI TRÒ CỦA HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ VÀ SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI LOẠI HỢP ĐỒNG NÀY
 • 2.2.1. Vai trò của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
 • 2.2.2. Luật điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
 • KẾT CHƯƠNG 2
 • CHƯƠNG 3. CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 2005 VÀ PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ
 • 3.1. NHỮNG TẬP QUÁN THƯƠNG MẠI THƯỜNG HAY SỬ DỤNG TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ QUY ĐỊNH TẠI INCOTERMS
 • 3.1.1. EXW (EX works) – Giao tại xưởng
 • 3.1.2. FCA (Free Carrier) – Giao cho người chuyên chở
 • 3.1.3. CPT (Cariage paid to) – Cước phí trả tới
 • 3.1.4. CIP (Carriage insurance Paid to)  – Cước phí và bảo hiểm trả tới
 • 3.1.5. DAT (Delivered at terminal) – Giao tại bến
 • 3.1.6. DAP (Delivered at place) – Giao tại nơi đến
 • 3.1.7. DDP (Delivered duty paid) – Giao hàng đã thông quan nhập khẩu
 • 3.1.8. FAS (Free alongside ship) – Giao dọc mạn tàu
 • 3.1.9. FOB (Free on board) – Giao hàng trên tàu
 • 3.1.10. CFR (Cost and Freight) – Tiền hàng và cước phí
 • 3.1.11. CIF (Cost – Insurance – Freight) – Tiền hàng, bảo hiểm và cước phí
 • 3.2. KÝ KẾT HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ
 • 3.2.1. Điều kiện hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
 • 3.2.2. Thủ tục ký kết hợp đồng
 • 3.3. MỘT SỐ NỘI DUNG THƯỜNG QUY ĐỊNH TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ
 • 3.3.1. Tên hàng (đối tượng của hợp đồng mua bán)
 • 3.3.2. Số lượng
 • 3.3.3. Quy cách, phẩm chất
 • 3.3.4. Giá cả
 • 3.3.5. Phương thức thanh toán
 • 3.3.6. Địa điểm và thời hạn giao nhận hàng
 • 3.4.TRÁCH NHIỆM DO VI PHẠM HĐ MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ
 • 3.4.1. Các yếu tố cấu thành trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
 • 3.4.2. Chế  độ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
 • 3.5 GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TỪ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ
 • 3.5.1. Thương lượng
 • 3.5.2. Hòa giải
 • 3.5.3. Trọng tài
 • 3.5.4.  Tòa án
 • 3.6. XUNG ĐỘT VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ
 • KẾT CHƯƠNG 3
 • CHƯƠNG 4:NHỮNG KIẾN NGHỊ TRONG VIỆC ÁP DỤNG PHÁP LUẬT NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÁP LÝ
 • 4.1. THỰC TRẠNG ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM
 • 4.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TRƯỚC KHI KÝ KẾT, THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ ĐỐI VỚI CÁC CHỦ THỂ HỢP ĐỒNG PHÍA VIỆT NAM
 • 4.2.1. Những giải pháp nhằm hạn chế rủi ro trong việc ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế
 • 4.2.2. Những giải pháp hạn chế rủi ro trong thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (chủ yếu đối với hợp đồng xuất khẩu, nhập khẩu)
 • 4.3. CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VỀ KHUNG PHÁP LÝ VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ
 • KẾT CHƯƠNG 4
 • KẾT LUẬN
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*