Tiểu Luận Pháp Luật Về Đất Đai Tại Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh

Tiểu Luận Pháp Luật Về Đất Đai Tại Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh
Tiểu Luận Pháp Luật Về Đất Đai Tại Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh

Download Tiểu Luận Pháp Luật Về Đất Đai Tại Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh. Luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai đã tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc thực hiện pháp luật về đất đai. Thực hiện và quản lý pháp luật về đất đai là một nội dung quan trọng trong chiến lược và kế hoạch phát triển bền vững của mỗi địa phương. Nếu không áp dụng đúng, phù hợp thì không thể đạt được hiệu quả trong thực tiễn.

Xem thêm ==> dịch vụ viết thuê tiểu luận

Xem thêm ==> Tiểu luận pháp luật về giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng

Xem thêm ==> Tải 10 Bài Mẫu Báo Cáo Thực Tập Luật Quốc Tế Chọn lọc

Lời mở đầu Tiểu Luận Pháp Luật Về Đất Đai Tại Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh

1. Đặt vấn đề

Đất đai là tài nguyên thiên nhiên, là tài sản vô cùng quý giá, không thể thay thế được đối với tất cả các quốc gia ở mọi chế độ chính trị, có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt vô cùng lớn lao trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hoá-xã hội của mọi quốc gia, dân tộc. Đặc biệt, trong bối cảnh nền kinh tế nước ta chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung, bao cấp sang nền kinh tế thị trường, do đó đất đai càng đặc biệt quan trọng, là tài sản quý giá và nhu cầu sử dụng đất ngày càng cao. Chính vì vậy, Nhà nước phải quản lý đất đai thông qua pháp luật với các chính sách, kế hoạch, biện pháp nhằm đảm bảo cho pháp luật đi vào cuộc sống, trực tiếp tác động lên mọi mặt trong xã hội, điều chỉnh các quan hệ xã hội và góp phần ổn định xã hội theo trật tự. Tổ chức thực hiện pháp luật về đất đai là một trong những nội dung hoạt động của nhà nước, việc tổ chức thực hiện pháp luật về đất đai do các cơ quan có thẩm quyền giải quyết trên cơ sở pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân, tránh thất thoát tài sản nhà nước và truy cứu trách nhiệm với các hành vi vi phạm. Thông qua việc tổ chức thực hiện pháp luật về đất đai, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được khôi phục; hiệu lực, hiệu quả, tính dân chủ, kỷ cương trong hoạt động của Nhà nước được đảm bảo.

Xã Lộc Quang là xã có vị trí quan trọng, với diện tích đất nông, lâm nghiệp lớn, tuy nhiên hiện nay tình trạng tranh chấp và vi phạm pháp luật về đất đai vẫn còn xảy ra dưới các hình thức như: lấn chiếm đất, giao đất, cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật… trong khi Ủy ban Nhân dân xã đã đặt nhiệm vụ tổ chức thực hiện pháp luật về đất đai là nhiệm vụ trọng tâm của công tác quản lý đất đai. Tuy nhiên trên thực tế công tác thực hiện pháp luật về đất đai đôi lúc còn bị coi nhẹ, chưa huy động được vai trò của các tổ chức quần chúng, chưa phát hiện giải quyết kịp thời, thiếu thống nhất; công tác hòa giải ở cấp cơ sở chưa được quan tâm đúng mức. Vì vậy, việc tổ chức thực hiện pháp luật về đất đai chưa đạt được kết quả như yêu cầu đặt ra.

Nhận thức những vướng mắc cần được tháo gỡ cũng như tầm quan trọng của việc tổ chức thực hiện pháp luật về đất đai của huyện Lộc Ninh nói chung, của xã Lộc Quang nói riêng là đặc biệt cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Nhằm nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về đất đai, qua đó phân tích, đánh giá và đưa ra hướng giải quyết thích hợp trong thời gian tới.

Xuất phát từ thực tế nêu trên, tác giả chọn đề tài tiểu luận“Thực hiện pháp luật về đất đai tại xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước” Tiểu Luận Pháp Luật Về Đất Đai Tại Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh

2. Mục đích nghiên cứu

Thông qua khảo sát thực trạng công tác thực hiện pháp luật về đất đai ở xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao công tác thực hiện pháp luật về đất đai trên địa bàn huyện Lộc Ninh, giảm thiểu tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu

– Hệ thống hoá các vấn đề lí luận có liên quan đến đề tài nghiên cứu

– Đánh giá công tác thực hiện pháp luật về đất đai ở xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

– Đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về đất đai ở xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

– Đối tượng nghiên cứu: Công tác thực hiện pháp luật về đất đai ở xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

– Phạm vi nghiên cứu:

+ Về không gian: nghiên cứu thực hiện pháp luật về đất đai ở xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

+ Về thời gian: Nghiên cứu hiện trạng thực hiện pháp luật về đất đai ở xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước từ năm 2016 – 2020.

5. Phương pháp nghiên cứu

– Phương pháp luận: Sử dụng phương pháp luận nghiên cứu duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác – Lênin và các quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện pháp luật về đất đai ở xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

– Phương pháp nghiên cứu: kết hợp nhiều phương pháp bao gồm phương pháp thống kê, phân tích, so sánh và tổng hợp, đặc biệt coi trọng phương pháp tổng kết thực tiễn thực hiện pháp luật về đất đai ở xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

Tiểu Luận Pháp Luật Về Đất Đai Tại Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh
Tiểu Luận Pháp Luật Về Đất Đai Tại Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh

Nội dung Tiểu Luận Pháp Luật Về Đất Đai Tại Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh

1. Các khái niệm cơ bản

1.1. Khái niệm đất đai

Đất đai là một thuật ngữ được nhắc đến thường xuyên trong cuộc sống, nhưng ít ai đưa ra định nghĩa đất đai là gì và đất đai được hình thành từ bao giờ. Để có thể hiểu được khái niệm chính xác, tại Điều 4 Thông tư 14/2014/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật điều tra thoái hoá đất do Bộ trưởng Bộ tài nguyên và Môi trường ban hành định nghĩa đất là tầng mặt tơi xốp của lục địa có khả năng tạo ra sản phẩm cây trồng. Trên cơ sở đó Thông tư số  14/2014/TT-BTNMT ngày 26/11/2012 cũng quy định đất đai là một vùng đất có ranh giới, vị trí, diện tích cụ thể và có các thuộc tính tương đối ổn định hoặc thay đổi nhưng có tính chu kỳ, có thể dự đoán được, có ảnh hưởng tới việc sử dụng đất trong hiện tại và tương lai của các yếu tố tự nhiên, kinh tế – xã hội như: thổ nhưỡng, khí hậu, địa hình, địa mạo, địa chất, thuỷ văn, thực vật, động vật cư trú và hoạt động sản xuất của con người.

Chính vì vậy, đất đai được quy định cụ thể và được chia thành 3 nhóm như sau:

Thứ nhất, nhóm đất nông nghiệp

Thứ hai, nhóm đất phi nông nghiệp

Thứ ba, nhóm đất chưa sử dụng

1.2. Thực hiện pháp luật về đất đai

Thực hiện pháp luật là hành vi của chủ thể (hành động hoặc không hành động) được tiến hành phù hợp với quy định, với yêu cầu của pháp luật, tức là không trái, không vượt quá khuôn khổ mà pháp luật đã quy định. Thực hiện pháp luật có thể là một xử sự có tính chủ động, được tiến hành bằng một thao tác nhất định nhưng đó cũng có thể là một xử sự có tính thụ động, tức là không tiến hành vượt xử sự bị pháp luật cấm. Qua cách tiếp cận thực hiện pháp luật là gì có thể khái quát hai đặc điểm cơ bản của thực hiện pháp luật đó là: Thực hiện pháp luật là hành vi hợp pháp của các chủ thể pháp luật và thực hiện pháp luật được tiến hành bởi nhiều chủ thể với nhiều cách thức khác nhau.

Trên cơ sở đó có thể hiểu thực hiện pháp luật về đất đai là hành vi của chủ chể, được tiến hành phù hợp, đúng quy định của pháp luật để tuân thủ, thi hành, áp dụng và sử dụng trong quản lý đất đai đạt hiệu quả cao.

Trên cơ sở đó có thể thấy thực hiện pháp luật về đất đai bao gồm 04 hình thức:

– Hình thức tuân thủ pháp luật: Đây là hình thức thực hiện pháp luật một cách thụ động, thể hiện ở sự kiềm chế của chủ thể để không vi phạm các quy định cấm đoán của pháp luật về đất đai.

– Hình thức thi hành pháp luật (hay còn gọi là chấp hành pháp luật): Đây là hình thức thực hiện pháp luật một cách chủ động. Chủ thể pháp luật chủ động thực hiện nghĩa vụ của mình về đất đai.

– Hình thức sử dụng pháp luật: Tại hình thức này chủ thể có thể thực hiện quyền chủ thể của mình. Sử dụng pháp luật là khả năng của các chủ thể pháp luật có thể sử dụng khai thác hay không sử dụng, khai thác, hưởng quyền mà luật đã dành cho mình về đất đai.

– Hình thức áp dụng pháp luật: Hình thức áp dụng pháp luật về đất đai là hình thức thực hiện pháp luật trong đó nhà nước thông qua các cơ quan có thẩm quyền tổ chức cho các chủ thể pháp luật thực hiện các quy định của pháp luật hoặc ban hành quyết định về đất đai làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt các quan hệ pháp luật cụ thể.

1.3. Nội dung thực hiện pháp luật về đất đai

Luật Đất đai được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2013 gồm 14 chương với 212 điều. Khoản 3, Điều 23 Luật đất đai quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai của Uỷ ban nhân dân các cấp, trên cơ sở đó Uỷ ban nhân dân có trách nhiệm quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương theo thẩm quyền quy định của Luật đất đai 2013; Nêu rõ xã, phường, thị trấn có công chức làm công tác địa chính theo quy định của Luật cán bộ, công chức, đồng thời chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc quản lý đất đai tại địa phương.

Trên cơ sở đó Luật đất đai cũng quy định cụ thể và chi tiết trách nhiệm và quyền hạn của các cá nhân được giao quyền sử dụng đất phải đáp ứng các yêu cầu trong việc thực hiện sử dụng đất vào đúng mục đích sử dụng, bảo vệ môi trường và tuân thủ các quy định về pháp luật đất đai. Tiểu Luận Pháp Luật Về Đất Đai Tại Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh

Ngoài ra, còn các văn bản pháp luật nhằm thể chế hoá, hướng dẫn thi hành Luật đất đai như Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013 ngày 1/7/2014; Thông tư 23/2014/TT-BTNMT về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013; Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai…

Với các quy định trên đã phần nào khẳng định việc ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, các Nghị định, Thông tư, quyết định có ý nghĩa quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về đất đai, là cơ sở và hành lang pháp lý quan trọng để các cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện và áp dụng pháp luật phù hợp vào quản lý, sử dụng đất đai có hiệu quả và đúng mục đích.

2. Thực trạng thực hiện pháp luật về đất đai tại xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước

2.1. Đặc điểm tự nhiên-xã hội của xã Lộc Quang

2.2. Thực trạng công tác thực hiện pháp luật về đất đai tại xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh

Những kết quả đạt được

Một số khó khăn, hạn chế cần khắc phục

3. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thực hiện pháp luật về đất đai tại xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh

3.1. Giải pháp về đầu tư cơ sở vật chất và nhân lực

– Hiện nay tại xã các điều kiện, phương tiện làm việc của cán bộ xã nói chung và cán bộ địa chính xã nói riêng còn khó khăn, hạn chế và thiếu tốn. Phòng làm việc chật chội và chưa bố trí được nơi tiếp công dân; các phương tiện làm việc còn đơn sơ, thủ công. Do đó, cần có quy định cụ thể hoặc trích một phần kinh phí nhất định trong nguồn thu tài chính từ đất đai để đầu tư trực tiếp cho công tác quản lý đất đai của địa phương như đào tạo nguồn nhân lực, mua sắm trang thiết bị, cung cấp thông tin, tài liệu chuyên môn, pháp luật, internet….góp phần đảm bảo quá trình thực hiện các quy định pháp luật về đất đai đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

– Bổ sung thêm nhân sự cho cán bộ xã, nhất là cán bộ làm công tác địa chính. Hàng năm cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ, các lớp tập huấn Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn cho các cán bộ địa chính cấp xã; Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của các cán bộ địa chính cơ sở.

– Tăng cường cập nhật, hoàn thiện hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai ở địa bàn xã.

3.2. Giải pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật về đất đai

Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật đất đai nói riêng có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh việc thực thi pháp luật đất đai, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của nhân dân, đưa chính sách đất đai thực sự đi vào đời sống.

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã bám sát mục tiêu, yêu cầu, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của một bộ phận nhân dân. Các hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn xã đã được tiến hành phù hợp với từng đối tượng. Có thể khẳng định công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã tác động tích cực đến đời sống xã hội.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai trong tình hình mới, trong thời gian tới cần xây dựng các giải pháp mang tính chiến lược, bền vững, lâu dài để mỗi người, mỗi nhà nắm rõ và thực hiện đúng các quy định của pháp luật “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật”. Bên cạnh đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cần triển khai thường xuyên, rộng khắp, bằng nhiều cách thức khác nhau.

3.3. Giải pháp về cải cách hành chính và áp dụng công nghệ thông tin

Trong điều kiện kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, đòi hỏi sự đáp ứng của bộ máy Nhà nước ngày càng tiến bộ và phù hợp với sự phát triển của xã hội. Do đó, nếu không cải cách thủ tục hành chính thì không thể đáp ứng và phù hợp với yêu cầu thực tế. Trên địa bàn xã vấn đề quy hoạch về đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất… vẫn diễn ra thường xuyên. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra hiện nay cần nghiên cứu và đề xuất các biện pháp thực hiện nhằm đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện để người dân thực hiện được thuận lợi, nhanh chóng.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý đất đai có vai trò quan trọng, tạo bước đột phá trong công tác quản lý, cải cách thủ tục hành chính. Trong thời gian qua, xã Lộc Quang còn gặp nhiều khó khăn trong quá trình tiếp cận thông tin, ứng dụng phần mềm liên quan tới xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin đất đai. Chính vì vậy, trong thời gian tới các ban, ngành cấp trên cần xem xét, hỗ trợ xã trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm liên quan tới xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin đất đai để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đất đai trong tình hình mới.

3.4. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Tiểu Luận Pháp Luật Về Đất Đai Tại Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh

– Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện pháp luật về đất đai. Xử phạt nghiêm minh đối với các các nhân, tổ chức có hành vi vi phạm về pháp luật đất đai. Giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị liên quan đến đất đai trên địa bàn xã.

– Thường xuyên cử cán bộ địa chính xã xuống địa bàn để giám sát, nhằm nhanh chóng phát hiện các trường hợp cá nhân, hộ gia đình có những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai, kịp thời ngăn chặn và có biện pháp xử lý phù hợp.

3.5. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gắn liền với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững và bảo vệ môi trường

– Hoàn thiện nội dung lồng ghép với các nhiệm vụ phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường và đảm bảo quốc phòng – an ninh; phương pháp dự báo và xác định nhu cầu sử dụng đất, làm cơ sở xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất;

– Kiểm tra, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo từng năm và theo các giai đoạn. Đánh giá tác động kinh tế, xã hội, môi trường của việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Tổ chức thực hiện tốt pháp luật đất đai trong thực tiễn quản lý nhà nước góp phần không nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế của địa phương. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay tổ chức thực hiện pháp luật đất đai hiệu quả sẽ đóng góp đáng kể vào việc ổn định chính trị – xã hội, giải quyết các vấn đề dân sinh, bảo đảm an ninh – quốc phòng, đáp ứng yêu cầu phát triển của các ngành, lĩnh vực và bảo vệ môi trường, đồng thời tạo nguồn thu cho ngân sách.

Kết luận Tiểu Luận Pháp Luật Về Đất Đai Tại Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh

Trên cơ sở đánh giá thực trạng các vấn đề đất đai xảy ra hiện nay tại xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh, tiểu luận đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác này trong thời gian tới. Các giải pháp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả áp dụng và thực hiện pháp luật về đất đai trong thời gian tới trên địa bàn xã được cụ thể; đáp ứng các yêu cầu trong tiến trình hội nhập kinh tế và hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của quá trình đô thị hoá; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng xã Lộc Quang nói riêng và huyện Lộc Ninh nói chung phát triển hài hòa kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.

TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiểu Luận Pháp Luật Về Đất Đai Tại Xã Lộc Quang, Huyện Lộc Ninh

  1. Bộ tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư 23/2014/TT-BTNMTvề Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất,
  2. Bộ tài nguyên và Môi trường (2017), Thông tư 33/2017/TT-BTNMThướng dẫn Nghị định 01/2017/NĐ-CP và sửa đổi các Thông tư hướng dẫn Luật Đất đai 2013,
  3. Bộ tài nguyên và Môi trường (2014), Thông tư 14/2014/TT-BTNMT
  4. Chính phủ (2014), Nghị định 43/2014/NĐ-CPhướng dẫn Luật Đất đai 2013 ngày 1/7/2014.
  5. Chính phủ (2014), Nghị định 47/2014/NĐ-CPvề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, ngày
  6. Chính phủ (2017), Nghị định 01/2017/NĐ-CPsửa đổi Nghị định 43/2014/NĐ-CPhướng dẫn Luật Đất đai 2013, sửa đổi Nghị định 44/2014/NĐ-CP về giá đất và Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất,
  7. Chính phủ (2020), Nghị định 148/2020/NĐ-CPsửa đổi một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai ngày
  8. Quốc hội (), Luật cán bộ, công chức năm
  9. Quốc hội (2013), Luật Đất đai năm 2013.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*